مدیران گروه به تفکیک رشته

بخش علمی(گروه)

کد رشته

نام رشته

نام رابط رشته

نام مدیر گروه در استان همدان

 

 

شیمی

111470

شیمی آلی

آقای دکتر سعید عظیمی

آقای دکتر سعید عظیمی

111460

شیمی تجزیه

آقای دکتر سعید عظیمی

آقای دکتر سعید عظیمی

111480

شیمی فیزیک

آقای دکتر سعید عظیمی

آقای دکتر سعید عظیمی

111490

شیمی معدنی

آقای دکتر سعید عظیمی

آقای دکتر سعید عظیمی

فیزیک

111332

فیزیک زمینه حالت جامد

آقای دکتر احمدحسین محمد ظاهری

آقای دکتر سعید عظیمی

 

الهیات و علوم انسانی

121910

الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی

آقای محمد کریم حجازی پور آقای محمد کریم حجازی پور

122030

فلسفه و کلام اسلامی-گرایش فلسفه اسلامی

آقای محمد کریم حجازی پور آقای محمد کریم حجازی پور

علوم اجتماعی

122913

تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

آقای دکتر علیرضا علی صوفی

آقای دکتر محمد قاسم ترکاشوند

ادبیات و زبان های خارجه

121340

زبان وادبیات فارسی

آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

خانم دکتر بیتا رضایی

مدیریت

121847

MBA

آقای دکتر علیرضا عقیقی

آقای دکتر محمد سیاوشی

 

علوم تربیتی/ روانشناسی

121161

علوم تربیتی-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

خانم دکتر مرجان بهزاد فر

آقای دکتر محمد سیاوشی

121718

روانشناسی تربیتی

آقای دکتر نصراله عرفانی

آقای دکتر محمد سیاوشی

 

زیست شناسی

111250

زیست شناسی( علوم گیاهی)

خانم دکتر زهرا بقایی فر

آقای دکتر سعید عظیمی

111246

زیست شناسی علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی

خانم دکتر زهرا بقایی فر

آقای دکتر سعید عظیمی

زمین شناسی

111641

زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

آقای دکتر امیر اثنی عشری

آقای دکتر سعید عظیمی