اعضای هیئت علمی

نام:

علیرضا

نام خانوادگی:

میدانچی

سمت:

هیئت علمی رشته فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری فیزیک

ایمیل:

E-mail :        meidanchi@yahoo.com      meydanchi@pnu.ac.ir

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید 

نام:

محمد قاسم

نام خانوادگی:

ترکاشوند

سمت:

هیئت علمی رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری جغرافیا

ایمیل:

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید 

نام:

علی حسین

نام خانوادگی:

محمد ظاهری

سمت:

هیئت علمی رشته  فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری فیزیک

ایمیل:

amir.asnaashari@gmail.com

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید 

نام:

امیر

نام خانوادگی:

اثنی عشری

سمت:

هیئت علمی رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری زمین شناسی

ایمیل:

amir.asnaashari@gmail.com

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید                  

 

 

 

نام:

کیوان

نام خانوادگی:

احمدی

سمت:

هیئت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

ایمیل:

ahmadid@pnuhp.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

وحید (Vahid) 

نام خانوادگی:

اطلسی پاک (Atlassi Pak)

سمت:

هیئت علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری کشاورزی

ایمیل:

v.atlassi@gmail.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

 

نام:

عباس

نام خانوادگی:

امینی منش

سمت:

هیئت علمی رشته شیمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری شیمی

ایمیل:

a_aminima@yahoo.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

رضا

نام خانوادگی:

آزادبخت

سمت:

هیئت علمی رشته شیمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری شیمی

ایمیل:

azadbakht@pnuhp.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

مجید

نام خانوادگی:

بالایی

سمت:

هیئت علمی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد حسابداری

ایمیل:

balaei@pnuhp.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

زهرا

نام خانوادگی:

بقایی فر

سمت:

هیئت علمی رشته زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری زیست شناسی

ایمیل:

baghaeifar@pnuhp.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

مرجان

نام خانوادگی:

بهزاد فر

سمت:

هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری مدیریت آموزشی

ایمیل:

marjan_503mb@yahoo.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

امید

نام خانوادگی:

جلیلیان

سمت:

هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ایمیل:

omid.jalilian@qiau.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

نام:

زهرا

نام خانوادگی:

رستمی

سمت:

هیئت علمی رشته شیمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری شیمی

ایمیل:

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

حسن

نام خانوادگی:

ریحانی همدانی

سمت:

هیئت علمی رشته مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت پروژه و کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری  

ایمیل:

h_r_hamedanei@pnu.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

حسن

نام خانوادگی:

زارعی

سمت:

هیئت علمی رشته ریاضی کاربردی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری ریاضی کاربردی

ایمیل:

zarei2003@yahoo.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

نام:

ثنا

نام خانوادگی:

صادقی

سمت:

هیئت علمی رشته مهندسی برق دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

ایمیل:

sana.sadeghi@gmail.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

صفی الله

نام خانوادگی:

صفایی

سمت:

هیئت علمی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری علوم اجتماعی

ایمیل:

rmsafaei@yahoo.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

علیرضا

نام خانوادگی:

صوفی

سمت:

هیئت علمی رشته تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری تاریخ

ایمیل:

ar.soufi@yahoo.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

نصرالله

نام خانوادگی:

عرفانی

سمت:

هیئت علمی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری روانشناسی

ایمیل:

erfani@pnu.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

نام:

خلیل

نام خانوادگی:

گودرزی سروش

سمت:

هیئت علمی رشته معماری دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد معماری

ایمیل:

khsoroush@yahoo.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

محمد مهدی

نام خانوادگی:

محبی

سمت:

هیئت علمی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت

ایمیل:

mohebi@pnuhp.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

نام:

امیر

نام خانوادگی:

ساعد موچشی

سمت:

هیئت علمی گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری باستان شناسی

ایمیل:

amir80sm@yahoo.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید

 

 

 

 

نام:

ابراهیم

نام خانوادگی:

واشقانی فراهانی

سمت:

هیئت علمی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری زبان و ادبیات فارسی

ایمیل:

vasheghani1353@gmail.com

 

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید 

نام:

علیرضا

نام خانوادگی:

عقیقی

سمت:

هیئت علمی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز همدان

تحصیلات:

دکتری مدیریت دولتی

ایمیل:

aghighi56@gmail.com

برای مشاهده رزومه کلیلک کنید