مدیر امور اداری

 

نام:

مجتبی

نام خانوادگی:

بهرامی

سمت:

مدیر امور اداری

تحصیلات:

سوابق اجرایی:


شماره تماس:


08132542373

ایمیل: