رشته های فعال کارشناسی ارشد مرکز همدان

بخش علمی(گروه)

کد رشته

رشته های فعال دانشگاه پیام نور مرکز همدان

 

 

شیمی

111470

شیمی آلی

111460

شیمی تجزیه

111480

شیمی فیزیک

111490

شیمی معدنی

فیزیک

111332

فیزیک زمینه حالت جامد

 

الهیات و علوم انسانی

121910

الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی

122030

فلسفه و کلام اسلامی-گرایش فلسفه اسلامی

علوم اجتماعی

122913

تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

ادبیات و زبان های خارجه

121340

زبان وادبیات فارسی

 

 

مدیریت

121847

MBA

121817

مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی

121818

مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی

121823

مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

 

علوم تربیتی/ روانشناسی

121161

علوم تربیتی-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

121718

روانشناسی تربیتی

 

زیست شناسی

111250

زیست شناسی( علوم گیاهی)

111246

زیست شناسی علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی

زمین شناسی

111641

زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

بيشتر