انجمن های علمی مرکز همدان

قابل توجه  کلیه دانشجویان پیام نور مرکز همدان


انجمن های علمی دانشگاه جهت ارتقاء علمی و فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در همه رشته ها عضو فعال می پذیرد. دانشجویان جهت

ثبت نام با همراه داشتن کارت دانشجویی و کپی آن به امور فرهنگی مراجعه نمایند.ردیف

نام خانوادگی

نام انجمن


1

2

علی مسلم خانی

ویدا حسن زاده

دبیر کل انجمنهای علمی

دبیر انجمن معماری

3 آذر بهرامی دبیر انجمن مدیریت

4

سمیه بهبودی

دبیر انجمن  علوم تربیتی

5

علیرضا آقا محمدی

دبیر انجمن کامپیوتر

6

مسعود رضا بلادری

دبیر انجمن حقوق

7

سیده آرمینه عقیلیان

دبیر انجمن صنایع و مدیریت اجرایی

8

نسیم زارع

دبیر انجمن ادبیات

9

سهیلا حسینی

دبیر انجمن مترجمی زبان

10

میترا عابدی

دبیر انجمن روانشناسی

11

مریم دولتی مهتاج

دبیر انجمن کشاورزی

12

محمد اسدبیگی

دبیر انجمن مهندسی نفت

13

حسین دولتی فرد

دبیر انجمن حسابداری

14

وحید شمشیری

دبیر انجمن عمران و پروژه

15

علی مسلم خانی

دبیر انجمن علوم  و صنایع غذایی

16

نوید رسولی

دبیر انجمن علوم سیاسی

17

فاطمه قجری

دبیر انجمن الهیات

18

فاطمه هدایتی

دبیر انجمن محیط زیست