1396/1/23 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان محترم: عدم اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ روز چهارشنبه و پنج شنبه ششم و هفتم اردیبهشت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزمون در روز چهارشنبه و پنج شنبه 06/02/96و 07/02/96، اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ اداره آﻣﻮزش
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما