1391/7/24 دوشنبه
 
  نام: علیرضا
نام خانوادگی: میدانچی
سمت: هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری فیزیک - دانشیار
ایمیل: E-mail :        meidanchi@yahoo.com      meydanchi@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
  نام: محمد قاسم
نام خانوادگی: ترکاشوند
سمت: هیات علمی رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری آب و هواشناسی
ایمیل:  
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
  نام: علی حسین 
نام خانوادگی: محمد ظاهری
سمت: ریاست دبیرخانه دانشگاه پیام نور منطقه4 و استان همدان
تحصیلات: دکتری فیزیک
ایمیل:
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: اکبر
نام خانوادگی: شاملو
سمت: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی
ایمیل:
برای مشاهده رزومه کلیلک کنید
 
 
 
نام: خلیل
نام خانوادگی: سروش
سمت: هیئت علمی رشته معماری دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: كارشناسي ارشد معماري
ایمیل:
برای مشاهده رزومه کلیلک کنید
 
 
 
نام: امیر 
نام خانوادگی: اثنی عشری
سمت: معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان همدان
تحصیلات: دکتری زمین شناسی
ایمیل: amir.asnaashari@gmail.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: کیوان 
نام خانوادگی: احمدی
سمت: هیات علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: کارشناسی ارشد تربیت بدنی
ایمیل: ahmadid@pnuhp.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: وحید
نام خانوادگی: اطلسی پاک
سمت: هیات علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری کشاورزی
ایمیل: v.atlassi@gmail.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
  
 
  
نام: عباس 
نام خانوادگی: امینی منش
سمت: هیات علمی رشته شیمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری شیمی
ایمیل: a_aminima@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: نبی اله
نام خانوادگی: صدری فر
سمت: هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری مدرسی معارف اسلامی
ایمیل: sadrifar@gmail.com 
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: زهرا 
نام خانوادگی: بقایی فر
سمت: هیات علمی رشته زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری زیست شناسی
ایمیل: baghaeifar@pnuhp.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
  
 
 
نام: امید 
نام خانوادگی: جلیلیان
سمت: هیات علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ایمیل: omid.jalilian@qiau.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: زهرا 
نام خانوادگی: رستمی
سمت: هیات علمی رشته شیمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری شیمی- دانشیار
ایمیل:  
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: حسن 
نام خانوادگی: ریحانی همدانی
سمت: هیات علمی رشته مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت پروژه و کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری
ایمیل: h_r_hamedanei@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: حسن 
نام خانوادگی: زارعی
سمت: هیات علمی رشته ریاضی کاربردی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری ریاضی کاربردی 
ایمیل: zarei2003@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: پورمسلمی
سمت: هیات علمی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری ریاضی
ایمیل:
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 

نام: مجید
نام خانوادگی: بالایی
سمت: هیات علمی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
ایمیل: sana.sadeghi@gmail.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
  
 
  
نام: صفی الله
نام خانوادگی: صفایی
سمت: هیات علمی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری علوم اجتماعی
ایمیل: rmsafaei@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: علیرضا 
نام خانوادگی: صوفی
سمت: هیات علمی رشته تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری تاریخ
ایمیل: ar.soufi@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: نصرالله 
نام خانوادگی: عرفانی
سمت: هیات علمی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری روانشناسی 
ایمیل: erfani@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: محمد مهدی 
نام خانوادگی: محبی
سمت: هیات علمی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات: دکتری مدیریت 
ایمیل: mohebi@pnuhp.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
  

نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
 
 
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: عقیقی
سمت: معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان همدان
تحصیلات: دکتری مدیریت دولتی
ایمیل: aghighi56@gmail.com
برای مشاهده رزومه کلیک کنید