1397/9/5 دوشنبه
     
نام: مرتضی  
نام خانوادگی: بیات
سمت: رئیس اداره آموزش و خدمات دانشجویی
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی دانشگاه پیام نور تهران
سوابق اجرایی: کارشناس آموزش 1379-1378
  کارشناس مسئول امور آموزشی 1380-1379
  رئیس اداره آموزش و خدمات دانشجویی از 1380 تا کنون
شماره تماس: 081-32542373
ایمیل: