کارشناسی ارشد
1401/2/21 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی:
برگزاری رزم آزمون دروس عمومی روز شنبه تاریخ 24/2/1401 راس ساعت 14:30

.


 با عنایت به اینکه مقرر گردیده است آزمون دروس عمومی (تاکید می گردد صرفاً دروس عمومی) به صورت مجازی و غیر حضوری توسط مرکز سنجش و آزمون دانشگاه از طریق سامانه آزمون مرکز سنجش و آزمون به آدرس edu.pnu.ac.ir برگزار گردد. 
1- رزم آزمون دروس عمومی که در روز شنبه تاریخ 24/2/1401 راس ساعت 14:30 برگزار خواهد گردید، مخصوص دانشجویانی است که در این ترم دروس عمومی را اخذ کرده اند. لذا ضروری است کلیه دانشجویانی که در ترم جاری دروس عمومی را اخذ نموده اند بایستی به منظور اطمینان از عدم وجود مشکل برای ورود به سامانه مذکور در این رزم آزمون حتماً شرکت نمایند.
2- نام کاربری دانشجویان شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی ثبت شده در سامانه گلستان می باشد.
3- مجددا تاکید می‌گردد فقط آزمون های عمومی در بستر آزمون فوق الذکر و به صورت مجازی و غیر حضوری برگزار خواهد گردید و آزمون های مابقی دروس تماماً به صورت حضوری در مرکز / واحد مربوطه برگزار خواهد گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر