کارشناسی
1400/9/17 چهارشنبه
❇️ ارزشیابی دروس در مقطع کارشناسی:
✅ دستورالعمل ارزشیابی‌ پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

.


✅ دستورالعمل ارزشیابی‌ پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
❇️ ارزشیابی دروس در مقطع کارشناسی:
✳️برگزاری آزمون پایان نیمسال الزامی است. لذا کلیه ارزرشیابی‌های دروس نظری نیم‌سال تحصیلی جاری به صورت غیر حضوری و صرفاً در بستر الکترونیکی اعلام شده توسط استان در سامانه lms.hp.pnu.ac.ir انجام می‌شود.
✳️ارزشیابی‌های دروس نظری نیم‌سال تحصیلی جاری در بازه زمانی ابلاغ شده در برنامه امتحانات و منطبق با جدول زمانبندی و تاریخ از قبل تعیین شده، برگزار می‌شود.
تبصره: مدرس می‌تواند ضمن توافق با مرکز و کلیه دانشجویان درس در تاریخی قبل از تاریخ تعیین شده در برنامه امتحانات، آزمون درس را در سامانه lms برگزار نماید.
✳️ارزشیابی‌های پایان ترم مستمر دروس نظری نیم‌سال تحصیلی جاری (با سهم 12 نمره از 20 نمره) بر اساس آزمون صورت پذیرد. سوالات آزمون توسط مدرس/مدرسین ذیربط در سامانه lms  طراحی و بارگذاری گردد.
✳️ارزشیابی میان ترم (با سهم 8 نمره از 20 نمره) می‌تواند با برگزاری آزمون در سامانه lms و یا استفاده از روش‌های جایگزین مانند ارائه کار تحقیقی انجام پذیرد. ارزشیابی الزاماً، باید در چارچوب منبع اعلام شده و در راستای اهداف آموزشی تعریف شده توسط برنامه¬ ریزی آموزشی دانشگاه صورت پذیرد.
✳️عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده، به منزله غیبت در جلسه امتحان است و مدرسین درس با نظارت مرکز موظف می باشند، طبق تقویم آموزشی نسبت به ثبت غیبت در سامانه گلستان اقدام نمایند.
✳️لازم به ذکر است ثبت نمره بدون تسویه حساب شهریه امکان پذیر نخواهد بود، لذا دانشجویان موظف اند قبل از شروع ارزشیابی این نیم‌سال تحصیلی، نسبت به پرداخت کامل شهریه خود اقدام کنند.
-رعایت کلیه مقررات آموزشی و انضباطی ضروری است و در صورت تخلف احتمالی، برابر ضوابط اقدام خواهد شد.
✳️درس حفظ جزء 30 در مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری و بر روی بستر سامانه lms برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر